جناب آقای مهندس حسين آقائي کوپائي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40245

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382