جناب آقای مهندس حميد رضا اکبري نيا

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40244

تاریخ ورود به سازمان : 10/6/1383
 


شماره پروانه: 40244
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1393/6/16
تاریخ پایان اعتبار: 1396/6/16
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3