جناب آقای مهندس ارد طاهري قراگزلو

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40240

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382