جناب آقای مهندس مسعود مطلبي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40238

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40238
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1393/9/23
تاریخ پایان اعتبار: 1396/9/23
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2