جناب آقای مهندس مهدي پورصالح

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40237

تاریخ ورود به سازمان : 4/12/1384
 


شماره پروانه: 40237
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1392/2/23
تاریخ پایان اعتبار: 1395/2/23
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2