جناب آقای مهندس سيد محمد حسن عيسي زاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40235

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382