جناب آقای مهندس بهرام ذاکري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40234

تاریخ ورود به سازمان : 30/6/1382
 
ايميل : zakeribahram@yahoo.com