جناب آقای مهندس علي اکبر سليماني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40233

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382