جناب آقای مهندس عليرضا اورنگي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40230

تاریخ ورود به سازمان : 17/1/1387