جناب آقای مهندس سهيل زارع پور نصرآبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40229

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40229
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/9/8
تاریخ پایان اعتبار: 1397/9/8
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3