جناب آقای مهندس مهرداد قديري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40228

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382