جناب آقای مهندس بابک ابراهيمي بروجردي مطلق

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40226

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382