جناب آقای مهندس رضا خليلي ورزنه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40222

تاریخ ورود به سازمان : 22/7/1383