جناب آقای مهندس شهرام شيخ زاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40220

تاریخ ورود به سازمان : 28/5/1383
 


شماره پروانه: 40220
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/2/10
تاریخ پایان اعتبار: 1400/2/10
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: