جناب آقای مهندس تيمور هدايتي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40219

تاریخ ورود به سازمان : 15/6/1382