جناب آقای مهندس علي اکبر صابري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40218

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382