جناب آقای مهندس ابراهيم بشيري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40215

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382