جناب آقای مهندس محمد رضا آخوندي خوزاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40214

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40214
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/9/10
تاریخ پایان اعتبار: 1398/9/10
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: اجرا
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 1