سرکار خانم مهندس زهرا شاهي دليگاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40209

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382