جناب آقای مهندس شهرود صادق زاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40208

تاریخ ورود به سازمان : 25/8/1384
 


شماره پروانه: 40208
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/11/6
تاریخ پایان اعتبار: 1398/11/6
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3