جناب آقای مهندس مسعود کيمياگري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40206

تاریخ ورود به سازمان : 3/7/1382