جناب آقای مهندس حميد رضا فلاح مهرجردي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40205

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382