جناب آقای مهندس مجتبي سيد نا

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40204

تاریخ ورود به سازمان : 30/10/1382