جناب آقای مهندس محمد علي مکي زاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40202

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40202
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1392/6/18
تاریخ پایان اعتبار: 1395/6/18
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: آموزش و پژوهش
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3