جناب آقای مهندس محمد مهدي فياض دستگردي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40200

تاریخ ورود به سازمان : 30/6/1382