جناب آقای مهندس محمد کاظم رجائي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40193

تاریخ ورود به سازمان : 18/1/1382
 


شماره پروانه: 40193
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1391/6/16
تاریخ پایان اعتبار: 1394/6/16
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3