جناب آقای مهندس امير تمجيدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40192

تاریخ ورود به سازمان : 28/7/1383
 


شماره پروانه: 40192
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/6/13
تاریخ پایان اعتبار: 1399/6/13
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2