جناب آقای مهندس جهانشاه رضائي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40191

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382