جناب آقای مهندس حميد رضا اعتمادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40190

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382