سرکار خانم مهندس زهره غلامي فشارکي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40189

تاریخ ورود به سازمان : 1/2/1388