جناب آقای مهندس حيدر علي حسن زاده محمدآبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40183

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382