جناب آقای مهندس اکبر علامه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40177

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40177
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/12/24
تاریخ پایان اعتبار: 1399/12/24
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: ارشد
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: ارشد