جناب آقای مهندس محمود مقدادي اصفهاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40174

تاریخ ورود به سازمان : 7/11/1382