جناب آقای مهندس محمدکاظم همدانيان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40173

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40173
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1394/12/23
تاریخ پایان اعتبار: 1397/12/23
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: آموزش و پژوهش
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3