سرکار خانم مهندس مهنازالسادات اميرشاه کرمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40165

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40165
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1393/9/24
تاریخ پایان اعتبار: 1396/9/24
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: آموزش و پژوهش
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3