جناب آقای مهندس بهرام خدابنده شهرکي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40164

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382