جناب آقای مهندس عليرضا شجاعيه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40163

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40163
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/8/17
تاریخ پایان اعتبار: 1400/8/17
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3