جناب آقای مهندس محمد حسين گمين چي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40162

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382