جناب آقای مهندس مهران دري نيا

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40161

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382