جناب آقای مهندس سيد مهدي هاشمي فشارکي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40156

تاریخ ورود به سازمان : 20/10/1382