جناب آقای مهندس فاضل دقاق زاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40154

تاریخ ورود به سازمان : 30/6/1382