جناب آقای مهندس محمد رضا نعيمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40153

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382