جناب آقای مهندس سالار ملکي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40152

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382