جناب آقای مهندس سيد ابراهيم نصيري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40151

تاریخ ورود به سازمان : 14/11/1386
 


شماره پروانه: 40151
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/3/24
تاریخ پایان اعتبار: 1400/3/24
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 1