جناب آقای مهندس حسين ترابي دستگردوئي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40148

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40148
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/5/2
تاریخ پایان اعتبار: 1398/5/2
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2