جناب آقای مهندس مسعود بقالپور

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40147

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40147
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1388/9/7
تاریخ پایان اعتبار: 1391/9/7
رسته 1: متالورژي استخراجي
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 1