جناب آقای مهندس عزت اله وکيلي سهر فيروزاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40146

تاریخ ورود به سازمان : 27/7/1383
 


شماره پروانه: 40146
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/9/6
تاریخ پایان اعتبار: 1398/9/6
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3