جناب آقای مهندس رحمت اله الهامي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40144

تاریخ ورود به سازمان : 9/12/1382