سرکار خانم مهندس شيرين سالاريان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40142

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 40142
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1390/3/8
تاریخ پایان اعتبار: 1393/3/8
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3