جناب آقای مهندس رامين سعيدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 40131

تاریخ ورود به سازمان : 18/8/1382